UBND TP Hà Nội và LĐLĐ TP Hà Nội vừa có hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2021.

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động (NSDLĐ) tại các doanh nghiệp (DN), tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng từ 10 NLĐ trở lên làm việc theo hợp đồng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở xây dựng quy chế và tổ chức hội nghị NLĐ. Hội nghị NLĐ được tổ chức một năm ít nhất một lần. Căn cứ vào số lượng NLĐ và điều kiện sản xuất kinh doanh cụ thể, NSDLĐ thống nhất với tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở để quyết định thành phần dự hội nghị bao gồm toàn thể NLĐ trong DN hoặc đại biểu.

UBND TP Hà Nội và LĐLĐ TP Hà Nội lưu ý hội nghị NLĐ phải tập trung thảo luận các nội dung về tình hình sản xuất – kinh doanh của NSDLĐ; việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; điều kiện làm việc; yêu cầu của NLĐ và tổ chức đại diện NLĐ đối với NSDLĐ. Hội nghị NLĐ phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-6-2021.

Theo NLĐ